Üyelik Başvurusu

Üyelik Ve Üyelik Yenileme Formları

Üyelik Koşulları

Giriş Aidatı : 100 TL
Yıllık Aidatı : 120 TL
Toplam : 220 TL

Yatırılacak Banka Hesabı;
Hesap Sahibi : Patent ve Marka Vekilleri Derneği
İş bankası Kavaklıdere Şubesi
Şube Kodı : 4209
Hesap No : 0819114
IBAN : TR450006400000142090819114

 • Vekillik yetkisini kullanan tüm Patent ve Marka Vekilleri, PEM’in hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptirler.
 • Üye olan vekiller; seçimlere, çalışma gruplarına katılarak bilgi alışverişinin gücünden yararlanır.
 • Kurumsallaşmış bir vekillik sistemi içinde, Vekil olmanın gururunu yaşayarak çalışır.
  Gelişmelerden anında haberdar olur. Dostluk ve Tanışıklıkla çevresini genişletir. Tanınan, saygı duyulan, aranan kişi olur.

PEM – Patent ve Marka Vekiller Dernek Tüzüğüne Göre Üyelik:
Madde 5. Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz, derneklere üye olabilme hakkını kaybetmemiş ve 18 yaşını bitirmiş, aşağıdaki niteliklere sahip gerçek kişiler derneğe üye olabilirler;

 1. Türkiye’de ikamet eden ve Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın, Patent, Marka ve/veya Endüstriyel Tadarım Vekilliği Sicillerinden en az birine kayıtlı ve/veya,
 2. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenen; Patent, Marka ve/veya Endüstriyel Tasarım Vekilliği yeterlilik sınavlarından en az birini başarmış kişiler ile,
 3. Türkiye’de ikamet hakkı sağlamış, Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarım Vekilliği konularında en az birini çalışma alanı seçmiş, Türk vatandaşlarında aranan özellikleri haiz olmak şartıyla, karşılıklılık ilkesi gereğince derneğe kabul edilen yabancı uyruklular.

Üyeliğe Kabul
Madde 6. Üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak, imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurulur.

 • Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğin kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu yazılı olarak başvuru sahibine duyurmak zorundadır.
 • 30 günlük süre Yönetim Kurulu çalışma takvimine uymaz ise, Genel Sekreter üyelik isteğini Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamına bildirir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun olumlu kararı ile üyelik başvurusu kabul edilir ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında karar ve Üye kayıt defterine geçilir. Üyeliğe kabul edilenler, bir defaya mahsus alınan giriş aidatını ve o takvim yılının aidatını üyeliğe kabul kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadırlar.

Üyelerin Hakları
Madde 9. Üyeler eşit haklara sahiptirler. Çalışma alanına giren bütün konularda, dernekten eşit şartlar altında yardım ve destek görürler. Üyenin, Genel Kurul’ da bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.

ÜYENİN ÇALIŞTIĞI KURULUŞTAN AYRILMASI DURUMU
PEM Üyeleri çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan ayrılmaları halinde yeni firma ve adres bilgilerini Derneğe kısa sürede bildirmeleri haberleşmenin aksamaması bakımından önemlidir.

2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun İlgili Maddeleri:

Madde 16 – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes derneklere üye olabilir.
Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla,

1- Bu kanunun 4üncü maddesinin bir numaralı bendinde gösterilenlerden,

 • Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Anayasa Mahkemesince,
 • Yargıtay Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,
 • Danıştay Üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca,
 • Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları Sayıştay Daireler Kurulunca,
 • Hakim ve savcılar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca verilen müsaade üzerine;

2- Bu kanunun dörduncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise ilgili bulundukları bakanlıkça tespit ve ilan edilen derneklere üye olabilirler.

 • Bu Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bendlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olmayacaklarını belirttiği kişiler, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.
 • Bu Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde gösterilenler, bu bentte belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar.Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Madde 4 – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin almaksızın dernek kurabilir. Ancak;

1- Yüksek Mahkeme üyeleri, hakim ve savcılar, Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları, mülki idare amirliğie hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okullar öğretmen ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmet görevlileri ile resmi ve özel ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri,

2- Affa uğramış olsalar bile;

 • Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
 • Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesine aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar,
 • Türk Ceza Kanunun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı Kanunun 316ncı, 317 ve 318 inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahküm olanlar.
 • Türk Ceza Kanunun536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiilerle aynı Kununun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı, fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekte mahküm olanlar,

3- Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahküm olanlar,

4- Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 101 inci maddesinin (d) bendi gereğinde bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl süre ile dernek kuramazlar.

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır